Logo

Pic 2

ยินดีต้อนรับ

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้สถานศึกษามีระบบข้อมูลที่เป็นระบบ ทันสมัย โดยใช้เทคโลโลยีคอมพิวเตอร์ผสมกับระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้รับความนิยมในขณะนี้

         ครูผู้สอนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลรอบด้าน คลอบคลุมในด้าน ดี เก่ง มีความสุข สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และช่วยเหลือครู ในด้านงานธุรการชั้นเรียน สามารถออกแบบ เอกสารประจำตัวนักเรียน ตามระเบียบการวัดผล ประเมินผลของผู้เรียน และครูสามารถมีข้อมูลผู้เรียนเพื่อรายงานผู้บริหารสถานศึกษาได้

         คูู่มือการใช้งานฉบับย่อ

         คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม PDf

       คู่มือการใช้งานฉบับเต็ม DOC

        คู่มือการนำข้อมูลเข้าจาก SMIS

      กรณีโรงเรียนใดมีปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์ ปพ.1 ให้ดาวน์โลดโปรแกรม Mozilla Firefox ไปใช้ คลิกที่นี่

ดาว์นโหลดไฟล์อ่านเอกสาร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Pic 3

ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลแสดงในรูปแบบ Obec

ข้อมูลสำหรับสถานศึกษา

ข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

เหมาะกับผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดูข้อมูลสถานศึกษาภาพรวมของสถานศึกษา

Know more

ข้อมูลนักเรียน

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ได้ทราบข้อมูล ข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง

 

admin