แสดงแบบ Obec
ตารางที่ 1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน
ตารางที่ 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามชั้น เพศ และอายุ
ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามชั้น เพศ และประเภทความพิการ
  ตารางที่ 4 การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน ที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีเดินทางมาเรียน
ตารางที่ 6 จำนวนนักเรียนขาดแคลนเครื่องแบบ เครื่องเขียน แบบเรียน อาหารกลางวัน จำแนกตามชั้นเรียน
ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียนที่ขอรับทุนอุดหนุน จำแนกตามเกณฑ์การรับทุนอุดหนุน
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักและส่วนสูง ต่ำกว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จำแนกตามชั้นและเพศ
ตารางที่ 9 จำนวนนักเรียน ที่มีความสามารถพิเศษ จำแนกตามชั้นและเพศ
ตารางที่ 10 จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามชั้น เพศและประเภทความด้อยโอกาส
ตารางที่ 11 จำนวนนักเรียน ที่พักนอนประจำ จำแนกตามชั้น เพศ และลักษณะที่พัก
  ตารางที่ 12 จำนวนอัตรากำลังข้าราชการครู ในสถานศึกษา
  ตารางที่ 13.1 จำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน จำแนกตามสายงาน วิทยฐานะ วุฒิ เพศ
  ตารางที่ 13.2 จำนวนข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่สอน วุฒิการศึกษา และเพศ
  ตารางที่ 14 จำนวนครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง และลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ วุฒิ และประเภทเงินจ้าง
  ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียน ในสถานศึกษานอกสังกัด สพฐ. ที่ตั้งในเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตารางที่ 17.1 ผลการเรียนของนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน ระดับผลการเรียน(เกรด)
ตารางที่ 17.2 ผลการเรียนของนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นเรียน คะแนนผลการเรียน
  ตารางที่ 18 แผนการรับนักเรียน จำแนกตามเพศและชั้นเรียน
  ตารางที่ 19 จำนวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 จำแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน
ตารางที่ 20 จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน จำแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ
ตารางที่ 21 จำนวนนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน จำแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ
  ตารางที่ 22.1 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ จำแนกตามเพศ สังกัด และพื้นที่
  ตารางที่ 22.2 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ สังกัด และอาชีพ
  ตารางที่ 22.3 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ สังกัด และอาชีพ
  ตารางที่ 23 จำนวนนักเรียนที่ได้รับอันตรายหรือผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุ/อุบัตภัยทั้งในและนอกโรงเรียน
ตารางที่ 24 การตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน