แสดงรายการ วัน เดือน ปี
1. แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น ห้อง เพศ
   
2. สรุปการมาเรียน
 
 
3. สรุปการจำหน่ายนักเรียน
 
 
4. สรุปผลการเรียน
 
5. สรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   
6. สรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์
   
7. สรุปการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน
   
8. สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   
9. สรุปน้ำหนักส่วนสูง
 
 
10. สรุปการตรวจสุขภาพ
     
11. สรุปสภาวะในช่องปาก
 
 
12. สรุปนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ
     
13. สรุปข้อมูลนักเรียนขาดแคลน
   
14. สรุปการประเมินระดับชาติ
   
15. สรุปความเห็นของครูที่มีต่อนักเรียน
   
16. สรุปความคิดเห็นผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน